deti
tabor

Home » Detské tábory

Detské tábory

Nezábudka – Jazyková škola  organizuje v spolupráci s Obecným úradom v Ivanke pri Dunaji a I- klubom denný tábor v anglickom jazyku. V tábore pracujú slovenskí a anglicky hovoriaci animátori, ktorí dlhodobo pôsobia na Slovensku. Tábor je určený pre deti vo veku od 6-15 rokov. Miesto konania je areál I-klubu v Ivanke pri Dunaji, ktorý ponúka široké možnosti pre športové činnosti a pobyt v prírode. Deti sa stretávajú s angličtinou v rôznych situáciách, majú možnosť dozvedieť sa o rôznych krajinách a kultúrach. V závislosti od povahy dieťaťa, niektoré deti sa radi zapájajú aj do rozhovorov a snažia sa rozprávať po anglicky, iné sa učia počúvaním.

 

Podrobné informácie

Informácia o dennom anglickom tábore

 

Prázdniny po anglicky alebo nebojme sa angličtiny!

* Tábor sa koná v areály I- klubu, za stanicou. Tento areál ponúka široké možnosti vnútorných aj vonkajších aktivít.

* Príchod detí do tábora je od 7,30-8,00, vyzdvihnúť si ich môžete v čase od 15,00-16,00.

* Deti sú rozdelené do zmiešaných skupiniek cca 10-12 detí. Skupinky si deti vytvárajú dobrovoľne, so svojimi kamarátmi.

* Každej skupine sa venuje anglicky hovoriaci lektor spolu so slovenským animátorom. Slovenskí animátori napomáhajú deťom pri porozumení úloh a dohovorení sa.

* Pitie je zabezpečené počas celého dňa. Deti priamo na mieste dostávajú plnohodnotný obed (polievka, hlavné jedlo). Obed je realizovaný donáškovou spoločnosťou s certifikátom na zabezpečovanie stravy pre deti v školských zariadeniach.

* Deti si môžu priniesť vlastnú desiatu aj pitie.

* V prípade, ak má dieťa stravovacie obmedzenia (diabetes, nemôže mliečne výrobky) je potrebné informovať vedúcu tábora. Takéto potreby zvyčajne vieme po dohode s rodičmi zabezpečiť inou – vhodnou stravou.

* Dieťa si každý deň musí priniesť pokrývku hlavy a vhodnú obuv.

* Hlavné aktivity prebiehajú vonku, v prípade nepriaznivého počasia sa tábor koná vo vnútorných priestoroch.

 

Cieľ tábora: Celý tábor je zameraný na celodennú komunikáciu v anglickom jazyku a odbúranie strachu detí z rozprávania v cudzom jazyku. Deti počúvajú angličtinu počas celého dňa. Niektoré deti chcú a snažia sa rozprávať po anglicky, iné sa hanbia a preto viac počúvajú. Tábor nie je zameraný na výučbu jazyka (preberanie gramatiky) a neslúži ani ako kurz. Deti sa učia prirodzene na základe situácií vnímať jazyk ako taký a rozprávať v rámci svojich možností.

Ďalej sa prostredníctvom mnohých činností oboznámia s rôznymi krajinami, kultúrami, obyvateľmi a zvykmi kdekoľvek na svete.

Hlavné denné aktivity dopĺňajú rôzne športové aktivity, tvorivé dielne, súťaže družstiev, nenútené učenie na základe reálnych situácií a rozprávanie zaujímavých príbehov.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

  • Prihlásenie do tábora

Prihlásenie do tábora je možné prostredníctvom formulára google forms zverejneného na webovej stránke jazykovej školy alebo zaslanej emailom. Platba sa realizuje na základe inštrukcií zaslaných mailom, najneskôr 3 týždne pred začiatkom tábora.

Táto prihláška sa považuje za záväznú prihlášku a jazykovej škole vzniká nárok na vyplatenie stanovenej sumy za tábor a to i v prípade, že dieťa na tábor nenastúpi. V prípade ochorenia pred táborom sa odhlásenie rieši individuálne. Pre odhlásenie počas tábora pozri bod 3.

  • Termín a miesto konania

Denný anglický tábor prebieha vo vonkajších a vnútorných priestoroch I klubu. Termín je vždy druhý a tretí júlový týždeň daného kalendárneho roka.

  • Cena a platba za tábor

Cena tábora je zverejnená vždy pre daný kalendárny rok. Platba za tábor je možná len v hotovosti, v čase a na mieste určenom organizátorom tábora.

  • Odhlásenie sa z tábora

Odhlásenie dieťaťa pred začiatkom tábora je možné iba na základe písomnej informácie rodiča a to nasledovne:

  • 4 a viac týždňov pred začiatkom tábora – bez poplatku
  • 4 až jeden týždeň pred začiatkom tábora – 50% poplatok; alebo bez poplatku v prípade, ak si rodič za dieťa nájde náhradu
  • menej ako jeden týždeň pred začiatkom tábora – 100% poplatok; alebo bez poplatku v prípade, ak si rodič za dieťa nájde náhradu

Po začatí tábora jazyková škola neposkytuje žiadnu kompenzáciu za tábor celkovo a ani za jednotlivé dni, kedy dieťa nenastúpilo do tábora. Výnimkou je, ak rodič nájde za dieťa náhradu.

  • Ostatné všeobecné podmienky

Jazyková škola si vyhradzuje právo prijatia resp. neprijatia dieťaťa do tábora v zmysle kapacity tábora.

Za dieťa vypĺňa prihlášku jeho  zákonný zástupca. V prihláške vyplní súhlas s oboznámením sa o podmienkach tábora a o spôsobe ochrany osobných údajov.