deti
tabor

Home » O kurzoch

ANGLICKÝ JAZYK

TYP KURZU POPIS HOD/TÝŽDEŇ
D1: predškoláci+žiaci I.ročníka zameraný na prvý kontakt s jazykom, precvičovanie výslovnosti, tvorbu slovnej zásoby a následné spájanie slovíčok do viet 1×45 min
D2: žiaci II. ročníka zameraný na rozšírenie slovnej zásoby, komunikáciu, písanie a osvojovanie si bežných výrazov  1×45 min
D3: žiaci III. ročníka učenie základných spojení, tvorba viet, schopnosť používať jazyk v hovorenom aj písomnom prejave  1×45 min
D4: žiaci IV. ročníka upevnenie a rozširovanie slovnej zásoby, konverzácia, čítanie s porozumením v prítomnom čase a blízkej budúcnosti  1×45 min
D5: žiaci V. ročníka zopakovanie si prítomného a budúceho času, zameranie sa na zvládnutie minulých časov (pravidelné slovesá) prostredníctvom rozšírenej komunikácie  1×45 min
D6: žiaci VI. ročníka opakovanie minulého, prítomného a budúceho času, zameranie na minulý čas (nepravidelné slovesá). Články, preklady, komunikácia.  1×45 min
D7: žiaci VII. ročníka zameraný na gramatiku a konverzáciu, čítanie s porozumením, preklady a vlastný prejav  1×45 min
D8: žiaci VIII. ročníka komplexné zopakovanie gramatiky, nové učivo -predprítomný čas- a jeho využitie v ústnom aj písomnom prejave. Konverzačné cvičenia, čítanie s porozumením, preklady a vlastný prejav  1×45 min
D9: žiaci IX. ročníka úplné zvládnutie všetkých časov, čítanie s porozumením, počúvanie, komunikácia na dané témy, nové (mimoškolské) gramatické javy, písanie krátkych testov 2×60 min, 1×60 min
I (individual) kurz dohodnutý na mieru, podľa požiadaviek. Väčšinou ide o deti/ kamarátov, ktorých rodičia chcú mať uzavretú skupinku (2-4) a výučbu prispôsobenú školskému učivu a konverzácii s tým spojenou 1×45 min

 

ŠTUDENTI OD 15 ROKOV A DOSPELÍ

TYP KURZU POPIS  HOD/TÝŽDEŇ
P1: žiaci VIII. a IX. ročníka – pokročilí opakovanie všetkých časov, čítanie s porozumením, počúvanie, komunikácia na dané témy, nové (mimoškolské) gramatické javy ako pasívum, kondicionál, phrasal verbs, písanie krátkych testov 2×60 min, 1×70 min
P2: príprava na maturitu a prijímačky na VŠ komplexný prehľad gramatiky zameraný na zvládanie testov, písomného prejavu, čítania s porozumením, počúvania a vyjadrovanie vlastných stanovísk na určené maturitné témy 2×60 min, 1×70 min
MC: konverzácia maturanti komplexná príprava na maturitnú skúšku 1×90 min
B1: úplní začiatočníci + M1: dopoludňajší kurz zvládnutie prítomného času, slovesá ‘to be’, ‘to have’, ‘can’, ‘would like’, ‘like’, použitie priebehového času a schopnosť komunikovať v rámci rozšírenej slovnej zásoby z rôznych oblastí života, čítanie s porozumením, situačná konverzácia 2×45 min
B2: začiatočníci + M2: dopoludňajší kurz zvládnutie prítomného času -opakovanie priebehového, osvojenie si jednoduchého; schopnosť komunikovať v rámci rozšírenej slovnej zásoby z rôznych oblastí života, stručný prehľad budúcich časov, čítanie s porozumením, situačná konverzácia 2×60 min
B3: mierne pokročilí + M3: dopoludňajší kurz krátke zopakovanie gramatiky prítomného a budúceho času, podstata a tvorba minulých časov – pravidelné slovesá, ustálené slovné spojenia, bežné frázy, konverzácia 2×60 min
B4: stredne pokročilí + B4: dopoludňajší kurz stručný prehľad gramatiky prítomného, budúceho času, tvorba minulých časov- nepravidelné slovesá,minulý čas priebehový, rozlišovanie jednotlivých gramatických javov, konverzačné témy, ustálené spojenia, phrasal verbs 2×60 min, 1×90 min
B5: pokročilí krátke zopakovanie gramatiky prítomného a budúceho času, podstata a tvorba minulých časov, osvojenie si predprítomného času, ustálené slovné spojenia, bežné frázy, konverzácia 2×60 min, 1×90 min
C3: konverzácia 1. stupeň tematicky samostatné konverzačné témy bežného života, stručný prehľad gramatiky, porekadlá a príslovia 2×60 min,1×90 min
C4: konverzácia 2. stupeň tematicky samostatné konverzačné témy s rozšírením na využitie phrasal verbs a ustálených slovných spojení  1×90 min
C5: konverzácia 3. stupeň určená pre všetkých, ktorí zvládli gramatiku na vyššej úrovni, obsahovo samostatné hodiny sú zamerané na bežné aj špecifické témy týkajúce sa života okolo nás. Uplatňovanie porekadiel a prísloví v praxi, riešenie zadaní na rôzne témy 1×90 min

 

NEMECKÝ JAZYK

TYP KURZU POPIS HOD/TÝŽDEŇ
ND1: úplní začiatočníci – deti kurz zameraný na prvý kontakt s jazykom, precvičovanie výslovnosti, tvorba slovnej zásoby, uplatňovanie naučenej gramatiky pri konverzácii 1×45 min
N1: úplní začiatočníci zvládnutie prítomného času a schopnosť komunikovať v rámci rozšírenej slovnej zásoby z rôznych oblastí života, čítanie s porozumením, situačná konverzácia 2×60 min
N2: začiatočníci zvládnutie prítomného času -opakovanie osvojenie si ďalších gramatických javov, konverzácia na bežné témy, stručný prehľad budúcich časov, čítanie s porozumením, situačná konverzácia 2×60 min
N3: mierne pokročilí krátke zopakovanie gramatiky prítomného a budúceho času, podstata a tvorba minulých časov – pravidelné slovesá, ustálené slovné spojenia, bežné frázy, konverzácia 2×60 min
K: konverzácia 1. stupeň určená pre všetkých, ktorí zvládli gramatiku na vyššej úrovni, obsahovo samostatné hodiny sú zamerané na bežné aj špecifické témy týkajúce sa života okolo nás. Uplatňovanie porekadiel a prísloví v praxi, riešenie zadaní na rôzne témy 1×90 min