deti
tabor

Home » Cenník a podmienky

 

VŠETKY JAZYKY

TYP KURZU CENA ZA SEMESTER
Kurzy pre dospelých
1 x 60 minút € 95,-
1 x 90 minút € 140,-
2 x 45 minút € 150,-
2 x 60 minút € 155,-
Kurzy pre deti
Kurz pre I. ročník – 1 x 45 minút € 90,-
Kurzy – 1 x 45 minút € 110,-
Kurzy – 1 x 90 minút € 130,-
Individual podľa dohody

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ZÁPIS DO KURZU
 • Zápis do kurzov sa vykonáva vždy vo vopred určenom čase a na vopred určenom mieste. Študenti sa zapisujú na kurzy, ktoré si vybrali sami. V prípade potreby je k dispozícií náš tím lektorov, ktorí Vám osobne odporučia úroveň na základe osobného prístupu. Taktiež je možné absolvovať tzv. zaraďovací test priamo na mieste zápisu.
 • Zápis sa uskutočňuje vždy minimálne týždeň pred samotným začiatkom kurzov. Zápis je záväzný pre obidve strany.
 • Zapísať sa je možné aj prostredníctvom prihlášky zaslanej emailom, kde študent potvrdí svoj záujem o návštevu kurzu. Takýto email sa považuje za záväznú prihlášku a jazykovej škole vzniká nárok na vyplatenie stanovenej sumy kurzu a to i v prípade, že študent na kurz nenastúpi.
 • V prípade odhlásenia sa zo zaplateného kurzu pozri bod 3.
2. CENA KURZU

Je stanovená podľa platného zákona o cenách a v súlade s ostatnými obchodnými predpismi. Cenu kurzu je možné zaplatiť v hotovosti, na faktúru alebo prevodom na účet.

Údaje k platbe: IBAN SK200 900 0000 0001 7837 6435, Slovenská sporiteľňa, a.s., do poznámky uviesť meno študenta.

NEZÁBUDKA – jazyková škola ponúka aj možnosť zaplatiť v dvoch splátkach nasledovne:

 • splátka – 70% z ceny kurzu sa platí v deň zápisu do kurzu, resp. v deň začiatku kurzu
 • splátka – zvyšných 30%, je potrebné zaplatiť najneskôr do 8 týždňov od začatia kurzu
3. ODHLÁSENIE SA Z KURZU

V prípade odhlásenia sa z kurzu, ktorý bol už zaplatení si NEZÁBUDKA – jazyková škola vyhradzuje právo účtovať storno poplatok.

Suma storno poplatku sa vypočítava nasledovne:

 • storno poplatok do jedného týždňa od začiatku výučby: 10%
 • storno poplatok od 1 do 3 týždňov od začiatku výučby: 80%
 • storno poplatok po 3 týždni od začiatku výučby: 100%
4. PODMIENKY OTVORENIA KURZU

Dané ceny sa vzťahujú na kurzy otvorené pri počte od 5 zapísaných študentov. Maximálny počet študentov v jednej skupine je 10/12. Nezábudka – jazyková škola umožní otvoriť kurz aj v počte od 2 do 5 študentov za nezmenenú cenu, ale so skrátenou hodinou. Napríklad: Kurz B2 sa realizuje v rozsahu 2x60min, v cene 155,- eur pri počte 5 a viac študentov. V prípade záujmu 3 študentov otvoríme kurz v rovnakej cene, ale v rozsahu 2x45min.

5. OSTATNÉ VŠEOBECNÉ PODMIENKY
 • Jazyková škola si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v rozvrhu.
 • Študent sa prihlasuje a vykonáva platbu za jeden semester (letný/zimný) a to v rozsahu výučby podľa platného rozvrhu jazykovej školy.
 • Za študenta mladšieho ako 18 rokov vypĺňa a podpisuje prihlášku jeho zákonný zástupca.
 • Za neúčasť študenta na výučbe jazyková škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu ani náhradu hodín. Avšak, v prípade zrušenia hodiny zo strany jazykovej školy resp. lektora, študent má právo na náhradnú hodinu v čase dohodnutom s ostatnými študentmi v skupine resp. kurze.
6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Jazyková škola Nezábudka zhromažďuje a spracováva všetky poskytnuté osobné údaje výlučne pre interné účely a v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

7. VÝUČBA VO FIRMÁCH
 • Jazyková škola poskytuje výučbu vo vlastných priestoroch alebo priamo v priestoroch objednávateľa.
 • Jazyková škola a objednávateľ sa navzájom vopred dohodnú o spolupráci a to formou:
  • pravidelnej výučby (frekvencia 2 a viac krát do týždňa) na základe zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú a možnosťou spätnej platby za už zrealizované hodiny (vystavená faktúra za uplynulý mesiac na základe riadne vyplnenej dochádzky)
  • dohodnutej resp. individuálnej výučby (frekvencia 1 krát do týždňa) na základe objednávky s presným počtom dohodnutých, ešte nezrealizovaných hodín a úhradou vopred.
 • V prípade dohodnutej výučby (podľa bodu b) si študent resp. študenti musia predplatené hodiny vyčerpať najneskôr do 4 týždňov od dohodnutého termínu ukončenia výučby (resp. plánovaného ukončenia podľa počtu dohodnutých hodín). Napríklad ak si firma objedná individuálny kurz v rozsahu 10 hodín a frekvencii 1x do týždňa – tieto hodiny musí vyčerpať najneskôr do 14 týždňov od začiatku výučby.
 • V prípade, že študent nevyčerpá dohodnutý počet hodín ani po termíne uvedenom v bode vyššie – jazyková škola má právo odstúpiť od výučby bez poskytnutia finančnej kompenzácie či náhradnej hodiny.

Tím Jazykovej školy Nezábudka