slide
deti
slide
tabor
slide
PrevNext

Home » Cenník a podmienky

 

VŠETKY JAZYKY

TYP KURZU CENA ZA SEMESTER
Kurzy pre dospelých
1 x 60 minút € 85,-
1 x 90 minút € 120,-
2 x 45 minút € 120,-
2 x 60 minút € 125,-
Kurzy pre deti
Kurz pre I. ročník – 1 x 45 minút € 55,-
Kurzy – 1 x 60 minút € 80,-
Kurzy – 1 x 70 minút € 90,-
Kurzy – 1 x 90 minút € 95,-
Kurzy – 2 x 60 minút € 99,-

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ZÁPIS DO KURZU
 • Zápis do kurzov sa vykonáva vždy vo vopred určenom čase a na vopred určenom mieste. Študenti sa zapisujú na kurzy, ktoré si vybrali sami. V prípade potreby je k dispozícií náš tím lektorov, ktorí Vám osobne odporučia úroveň na základe osobného prístupu. Taktiež je možné absolvovať tzv. zaraďovací test priamo na mieste zápisu.
 • Zápis sa uskutočňuje vždy minimálne týždeň pred samotným začiatkom kurzov. Pri zápise sa zároveň platí za vybraný kurz a to v hotovosti. Zápis je záväzný pre obidve strany.
 • Zapísať sa je možné aj prostredníctvom prihlášky zaslanej emailom, kde študent potvrdí svoj záujem o návštevu kurzu. Takýto email sa považuje za záväznú prihlášku a jazykovej škole vzniká nárok na vyplatenie stanovenej sumy kurzu a to i v prípade, že študent na kurz nenastúpi.
 • V prípade odhlásenia sa zo zaplateného kurzu pozri bod 3.
2. CENA KURZU

Je stanovená podľa platného zákona o cenách a v súlade s ostatnými obchodnými predpismi. Cenu kurzu je možné zaplatiť v hotovosti (ak ste noví študent) alebo na faktúru (ak ste už navštevovali naše kurzy predtým). NEZÁBUDKA – jazyková škola ponúka aj možnosť zaplatiť v dvoch splátkach nasledovne:

 • splátka – 70% z ceny kurzu sa platí v deň zápisu do kurzu
 • splátka – zvyšných 30%, je potrebné zaplatiť najneskôr do 10 týždňov od začatia kurzu
3. ODHLÁSENIE SA Z KURZU

V prípade odhlásenia sa z kurzu, ktorý bol už zaplatení si NEZÁBUDKA – jazyková škola vyhradzuje právo účtovať storno poplatok.

Suma storno poplatku sa vypočítava nasledovne:

 • storno poplatok do jedného týždňa od začiatku výučby: 10%
 • storno poplatok od 1 do 6 týždňov od začiatku výučby: 80%
 • storno poplatok po 6 týždni od začiatku výučby: 100%
4. ZĽAVY

NEZÁBUDKA – jazyková škola poskytuje svojím študentom nasledovné zľavy:

Rodinné zľavy

Ak sa do našich kurzov prihlási viac členov jednej rodiny, môže si uplatniť jednu z nasledujúcich zliav:

 • dvaja dospelí —> 7,- EUR z ceny drahšieho kurzu
 • dospelý a dieťa do 16 rokov —> 5,- EUR z ceny drahšieho kurzu
 • dve deti —> 10,- EUR z ceny drahšieho kurzu
5. POSKYTNUTIE ZĽAVY

Zľava sa poskytuje vždy len jedna, to znamená, že zľavy sa nespočítavajú. Študenti si môžu uplatniť najvyššiu získanú zľavu.

6. PODMIENKY OTVORENIA KURZU

Dané ceny sa vzťahujú na kurzy otvorené pri počte od 5 zapísaných študentov. Maximálny počet študentov v jednej skupine je 10. Nezábudka – jazyková škola umožní otvoriť kurz aj v počte od 2 do 5 študentov za nezmenenú cenu, ale so skrátenou hodinou. Napríklad: Kurz B2 sa realizuje v rozsahu 2x60min, v cene 125,- eur pri počte 5 a viac študentov. V prípade záujmu 3 študentov otvoríme kurz v rovnakej cene, ale v rozsahu 2x45min.

7. OSTATNÉ VŠEOBECNÉ PODMIENKY
 • Jazyková škola si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v rozvrhu.
 • Študent sa prihlasuje a vykonáva platbu za jeden semester (letný/zimný) a to v rozsahu výučby podľa platného rozvrhu jazykovej školy.
 • Za študenta mladšieho ako 18 rokov vypĺňa a podpisuje prihlášku jeho zákonný zástupca.
 • Za neúčasť študenta na výučbe jazyková škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu ani náhradu hodín. Avšak, v prípade zrušenia hodiny zo strany jazykovej školy resp. lektora, študent má právo na náhradnú hodinu v čase dohodnutom s ostatnými študentmi v skupine resp. kurze.
8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Jazyková škola Nezábudka zhromažďuje a spracováva všetky poskytnuté osobné údaje výlučne pre interné účely a v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

9. VÝUČBA VO FIRMÁCH
 • Jazyková škola poskytuje výučbu vo vlastných priestoroch alebo priamo v priestoroch objednávateľa.
 • Jazyková škola a objednávateľ sa navzájom vopred dohodnú o spolupráci a to formou:
  • pravidelnej výučby (frekvencia 2 a viac krát do týždňa) na základe zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú a možnosťou spätnej platby za už zrealizované hodiny (vystavená faktúra za uplynulý mesiac na základe riadne vyplnenej dochádzky)
  • dohodnutej resp. individuálnej výučby (frekvencia 1 krát do týždňa) na základe objednávky s presným počtom dohodnutých, ešte nezrealizovaných hodín a úhradou vopred.
 • V prípade dohodnutej výučby (podľa bodu b) si študent resp. študenti musia predplatené hodiny vyčerpať najneskôr do 4 týždňov od dohodnutého termínu ukončenia výučby (resp. plánovaného ukončenia podľa počtu dohodnutých hodín). Napríklad ak si firma objedná individuálny kurz v rozsahu 10 hodín a frekvencii 1x do týždňa – tieto hodiny musí vyčerpať najneskôr do 14 týždňov od začiatku výučby.
 • V prípade, že študent nevyčerpá dohodnutý počet hodín ani po termíne uvedenom v bode vyššie – jazyková škola má právo odstúpiť od výučby bez poskytnutia finančnej kompenzácie či náhradnej hodiny.

Tím Jazykovej školy Nezábudka